Kallelse till årsstämma 2014

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 6 maj 2014.

Tid: kl 18:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 18. Avslutande.

Enligt paragraf 28 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Kallelse till årsstämma 2013

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 2 maj 2013.

Tid: kl 18:30
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 18. Avslutande.

Enligt paragraf 28 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Länk till årsredovisning för räkenskapsåret 2012

Inbjudan till Valborgsfirande 2013

Välkomna till det traditionsenliga Valborgsfirandet på Örjansgården!

Brf Örjansgården bjuder alla medlemmar på korv och dricka.

Brasan tänds ca 21:00.

Fyrverkeriet tänds ca 22:00.

Byte av lägenhetsdörrar

Nu byter Örjansgården lägenhetsdörrar och inför postboxar samt tidningshållare.

Den som en gång stängt en säkerhetsdörr vet hur tryggt det känns. Säkerhetsdörrar är utformade att stå emot varje typ av angrepp men också brand, rök, besvärande dofter och oljud. De nya dörrarna klarar alla säkerhetsklasser, är brandklassade och uppfyller täthetskraven i 30 respektive 60 minuter. Säkerhetsdörrarna ger ett effektivt skydd mot störande ljud.
PostboxarPostboxar i entrénTidningshållareTidningsklämma vid lägenhetsdörrenSäkerhetsdörrUtsida Nordisk Ek
Insida Vit

Eeye – digitalt dörröga

Samtliga lägenheter får ett digitalt dörröga som består av en kamera och en 3,5″ LCD-bildskärm för att du lätt ska kunna se vad som sker utanför din dörr.

Eeye

Ett enkelt knapptryck för tio sekunders skärmvisning. Du ser besökaren bra även i mycket dåliga ljusförhållanden. Besökaren i sin tur vet inte om att du ser honom/henne eftersom kameralinsen inte avslöjar om du står bakom bildskärmen. Bilden du ser är så skarp att du tydligt kan se ett ID-kort som hålls fram.

Arbetet att installera de nya dörrarna kommer påbörjas efter julhelgerna. Mer information om när det berör er lägenhet får ni i god tid innan av dörrentreprenören.

Vårstädning

När: lördagen den 19 maj, samling vid Grillstugan kl. 10:00.

Vi har redskap.

Vi bjuder på korv med bröd och bulle.

Du tar med ett glatt humör och kaffe/saft.

Följ med ut och träffa dina grannar och umgås!

Hälsningar Styrelsen

Inbjudan till Valborgsfirande

Välkomna till det traditionsenliga Valborgsfirandet på Örjansgården!

Brf Örjansgården bjuder alla medlemmar på korv och dricka.

Brasan tändes ca 21:00.

Fyrverkeriet tändes ca 22:00.