Kallelse till Extrastämma 2017

Medlemmar i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed av styrelsen till Extrastämma, pga. obehandlade motioner och avhopp från valberedningen.

Tisdagen den 13 juni

Tid: kl 18:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Val av valberedning
 9. Ärenden
 10. Behandling av bifogade motioner 3 st
 11. Avslutande

Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Borlänge i maj 2017

Styrelsen
BRF Örjansgården

Kallelse till årsstämma 2017

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Tisdagen den 9 maj

Tid: kl 18:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutande

Enligt paragraf 28 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Kattproblem

Det har framkommit till styrelsen för Brf Örjansgården att flera katter går lösa inom området och att de uträttar sina behov i vissa trapphus och i våra sandlådor samt i hela området.

Styrelsen har därför beslutat att inga katter får gå lösa inom hela Brf:s område. Kattägare får rasta sina katter i koppel, detta gäller även hundägare. Självklart tar man reda på det de gör på området. Skulle det uppdagas att någon av katterna uträttar sina behov i lekplatsernas sandlådor, så får kattägaren bekosta utbyte av sand, vilket kan bli ganska kostsamt, ca 20-40 000 kr per lekplats.

Borlänge 2017-01-10

Brf Örjansgården
Styrelsen

Hjälp sökes

Vid infarterna till Sockenvägen och Lindåkersvägen finns rabatter med blommor och buskar.
Om någon är intresserad av att hjälpa till att hålla dessa rabatter fina kontakta då Susanne Jansson (Lindåkersvägen 3 A) eller Eila Söräng (Sockenvägen 142 C) så kan de berätta mer.

Kallelse till årsstämma 2016

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma.

Tisdagen den 10 maj

Tid: kl 18:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar
 2. Godkännande av dagordningen
 3. Val av stämmoordförande
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst
 7. Fastställande av röstlängd
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning
 9. Föredragning av revisorns berättelse
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 11. Beslut om resultatdisposition
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant
 16. Val av valberedning
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende
 18. Avslutande

Enligt paragraf 28 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Valborgsfirande 2016 inställt

Brf Örjansgården har sedan början av 1970-talet haft en tradition att fira valborgsmässoafton, med majbrasa, fyrverkerier och utspisning av korv och dryck.

Valborgsmässofirandet är Mycket uppskattat av såväl barn som vuxen och även för
icke boende på Örjansgården.

Tyvärr får styrelsen med tårar i ögonen på detta vis meddela att årets
valborgsmässofirande är INSTÄLLT.

Anledningen till detta är att någon eller några under helgen har kastat diverse
kemiska avfall, såsom sprayflaskor, färgburkar och även en tygfåtölj med
metallstomme. Att kasta div kemiska avfall tillsammans med allt ris är helt oförsvarligt
och fruktansvärt dumt gjort. Vad skulle hända när sprayflaskorna exploderar inne i
elden? Kanske far de i väg som en projektil och någon kommer till skada.
Detta kan styrelsen EJ acceptera. (För kemiska avfall och gamla fåtöljer med
metallstomme, så hänvisar vi till Fågelmyra.)

Ni som känner er skyldiga till detta idiotiska tilltag borde skämmas och hur mycket
finns det ej ord för.

Förmodligen så känner Ni er mer än nöjda med det ni har förorsakat och det kanske
var Er avsikt?

Styrelsen

Brf Örjansgården