Valberedningen

Valberedningen består av följande personer:

Yvonne Karlsson, Lindåkersvägen 11 B

Riktlinjer för valberedningen
Valberedningen ger förslag till styrelsens sammansättning, vilken sedan medlemmarna väljer på årsstämman. Valberedningen är medlemmarnas viktigaste instrument för att ge förslag på styrelse och behålla en fungerande styrelse som på ett tryggt sätt kan hantera föreningens framtid.

Valberedningens arbete pågår därmed parallellt med styrelsens arbete under hela det år den är vald för. Att sammankalla valberedningen några veckor före stämman räcker alltså inte. Valberedningen ska hålla ett antal möten jämnt fördelat över året, och dessa protokollförs eller dokumenteras på annat sätt.

Vilka poster
Vilka poster ska valberedningen hitta personer till?
Valberedningen ska föreslå ledamöter till:

  • Styrelsen
  • Suppleanter till styrelsen
  • Intern Revisor
  • Suppleant till intern revisorerna
  • Valberedning (alltså föreslå ersättare till sig själva)

Valberedningen ska söka ledamöter främst till:

  • De poster där avhopp skett under året, från ovanstående nämnda poster
  • De ledamöter som står i tur att avgå i styrelsen och för revisor (och andra poster) men detta är inte något hinder för att även förslag kommer in på redan tillsatta poster, och dessa förslag måste naturligtvis också redovisas för medlemmarna av valberedningen.

Det är särskilt viktigt att valberedningen känner till vilka funktioner som skall bemannas. Valberedningen och styrelsen träffar aktuella kandidater och presenterar arbetsuppgifterna. Det är mycket angeläget att tydligt presentera föreningen och dess organisation, arbetssätt och vad uppgiften kräver i form av kunskap, tidsåtgång och engagemang. Det är bra om det finns flera kandidater till respektive post. Valberedningen och styrelsen ska inte begära att kandidaterna måste ta ställning till föreslagna uppdrag direkt, utan de ska i lugn och ro fundera över vad de vill utifrån den information de fått.

Styrelse
Valberedningen bör sträva efter en allsidig bemanning i styrelsen avseende ålder, kön, yrkeserfarenheter och kompetens.

Valberedningens kompetens
Det är viktigt att valberedningen har de kunskaper som behövs. En viktig förutsättning som valberedare är att man är insatt i hur bostadsrättsföreningar fungerar i stort såväl som i den egna föreningen, och att man sätter sig in i hur en styrelse ska arbeta på bästa sätt med medlemsinformation och demokrati där öppenhet och ärlighet är viktiga ingredienser.

På uppdrag av medlemmarna
Valberedningen arbetar helt och hållet på uppdrag av ägarna, dvs föreningens medlemmar. Styrelsen har därför inget mandat att lägga sig i valberedningens arbete.

Ledamöter i valberedningen väljs på årsmötet utifrån de medlemmar som fysiskt bor i föreningen. Vem som är sammankallande utses på stämman när valberedning väljs.

Valberedningens uppgift är att i dialog med bl.a. ordföranden hålla sig underrättad om hur arbetet i styrelsen fungerar, och om styrelsens sammansättning utifrån kompetens och engagemang ger styrelsen rätt förutsättningar att hantera de frågor som föreningen står inför. Valberedningen ska så långt det är möjligt säkerställa att styrelsen har rätt sammansättning och rätt förutsättningar att vara föreningens näst högsta beslutande organ.

Valberedningen ska fortlöpande analysera och skaffa sig kännedom om vilken kompetens som finns bland bostadsrättsföreningens samtliga valbara medlemmar utanför styrelsen. Inte minst viktigt är att kontakt tas med alla nyinflyttade i föreningen och att valberedningen har god kontakt med medlemmarna.

Uppföljning bland de nyvalda
Valberedningen bör några månader efter årsstämman ta kontakt med de nyvalda styrelseledamöterna för att kontrollera hur de blivit mottagna, och i vilken mån deras förväntningar på styrelseuppdraget stämmer överens med den verklighet som mött dem i styrelsen.

På samma sätt är det att rekommendera att valberedningen undersöker orsaken om en styrelseledamot, suppleant i styrelsen avsäger sig sitt uppdrag under löpande mandatperiod, så att valberedningen kan redovisa detta för medlemmarna.

Motiverade val
Valberedningen ska motivera varför de föreslår omval eller låter en styrelse sitta kvar oförändrad. Resonemanget grundar sig i att styrelsen ska vara väl rustad för att klara framtidens krav och utmaningar.

Anser valberedningen att den sittande styrelsen klarar dessa uppgifter måste den också på stämman inför medlemmarna motivera varför den inte väljer att föreslå nya ledamöter.