Hyreshöjning och ny försäkring för områdets medlemmar

Från och med den 1 januari 2011 höjs hyresavgiften för föreningens medlemmar med 10 kr per månad. Detta till följd av att Örjansgården har skaffat en extra bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter i området.

Denna nya försäkring täcker det som det extra bostadsrättstillägget på hemförsäkringen gör. Därmed kan medlemmarna avsäga sig detta tillägg på sina egna hemförsäkringar.

Notera dock att man fortfarande måste ha en hemförsäkring och att det endast är bostadsrättstillägget som kan sägas upp.

Försäkringen är tecknad hos Dalarnas Försäkringsbolag och de specifika detaljerna kan läsas i det bifogade dokumentet nedan.

Beskrivning av bostadsrättsförsäkring

Information om parkering/garage

På begäran så har hemsidan uppdaterats med mer detaljerad information om hur man går till väga för att ställa sig i kö till motorvärmarplatser och garage.

Kölistorna till motorvärmarplatserna och garage administreras av vicevärden. Vill man ställa sig i kö till någon av dessa två alternativ görs detta lättast genom att kontakta vicevärden via telefon eller e-post.

Kontaktinformation finns under menyalternativet Kontakt ovan.

Denna och ytterligare information finns även under menyn Information -> Parkering/Garage.

Kallelse till årsstämma 2010

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 6 maj 2010.

Tid: kl 19:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av sekreterare vid stämman.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balansräkningen.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fråga om disposition av årets överskott.
 11. Fråga om arvoden för löpande året.
 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisor och suppleant.
 15. Val av valberedning.
 16. Eventuella övriga frågor.

Enligt paragraf 18 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 21 i stadgarna.

Översvämning

Under onsdagen den 8 juli föll det totalt 85,5 millimeter regn i Borlänge vilket är nytt rekord sedan mätningar startades i Borlänge 1974. Ovädret ledde till översvämningar på flera håll i staden inklusive i Örjansgården.

Vatten har kommit in i källarförråden så boende i området bör se över sina tillhörigheter.

Panncentralen hade hela 91 cm vatten i källaren.

Bilder tagna i Örjansgården under skyfallet kan ses under bildgalleriet.

Kallelse till årsstämma 2009

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma tisdagen den 28 april 2009.

Tid: kl 19.00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärende:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av sekreterare vid stämman.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balansräkningen.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fråga om disposition av årets överskott.
 11. Fråga om arvoden för löpande året.
 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisor och suppleant.
 15. Val av valberedning.
 16. Eventuella övriga frågor.

Enligt paragraf 18 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 21 i stadgarna.

Borlänge i mars 2009
Styrelsen

Kallelse till årsstämma 2008

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma måndagen den 21 April 2008.

Tid: kl 19:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärende:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av sekreterare vid stämman.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balansräkningen.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fråga om disposition av årets överskott.
 11. Fråga om arvoden för löpande året.
 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
 13. Val av styrelseledamoter och suppleanter.
 14. Val av revisor och suppleant.
 15. Val av valberedning.
 16. Eventuella övriga frågor.

Enligt paragraf 18 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat  på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angånde rosträtt hänvisas till paragaf 21 i stadgarna.