Vårstädning

När: lördagen den 19 maj, samling vid Grillstugan kl. 10:00.

Vi har redskap.

Vi bjuder på korv med bröd och bulle.

Du tar med ett glatt humör och kaffe/saft.

Följ med ut och träffa dina grannar och umgås!

Hälsningar Styrelsen

Inbjudan till Valborgsfirande

Välkomna till det traditionsenliga Valborgsfirandet på Örjansgården!

Brf Örjansgården bjuder alla medlemmar på korv och dricka.

Brasan tändes ca 21:00.

Fyrverkeriet tändes ca 22:00.

Kallelse till årsstämma 2012

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 3 maj 2012.

Tid: kl 18:30
Lokal: Gylleskolans matsal

Pontus Wikner kommer liksom föregående år att vara ordförande under årsstämman.

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 18. Avslutande.

Enligt paragraf 28 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Örjansgårdens nya webb lanserad

För att hänga med i den snabba utvecklingen på internet har webbsidans bakomliggande system bytts ut mot blogg- och publiceringssystemet WordPress. I och med bytet blir det lättare att uppdatera sidan med nytt innehåll och nya funktioner. Designen och innehållet från den gamla sidan har bevarats så långt det har varit möjligt även om det förekommer små skillnader.

Nyheter inkluderar:

 • Nytt menysystem med ”drop-down”-meny
 • Bloggliknande startsida med nyheter
 • Sökfunktion
 • Ny kalender
 • Möjlighet att förstora bilder

I övrigt bygger sidan på moderna webbtekniker som HTML5 och CSS3. Detta innebär att vissa funktioner och grafiska detaljer inte syns i äldre webbläsare. Innehållet är dock detsamma oavsett vilken webbläsare man använder. För att uppleva sidan på bästa sätt rekommenderar vi ändå att man uppgraderar sina webbläsare till den senaste versionen. Det är även bra i ett säkerhetsperspektiv att alltid hålla sin webbläsare uppdaterad.

Om du har förslag på förbättringar eller vill rapportera något fel på sidan kan detta enklast göras via e-post till Örjansgården eller till Örjansgårdens webbmaster.

Stort tack

Ett stort tack till alla er som var med och gjorde ett bra jobb på städdagen.

Vi ses på höstdagen igen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Brf Örjansgården

Information inför sommaren

Det blir tyvärr ingen gårdsfest i år p.g.a. alla markarbeten.

På grund av brandrisk så måste det städas och röjas under trappor och i f.d. soprum. Dessa områden är ej förråd. Endast barnvagnar och rullatorer får ställas i trapphusen.

Trädgårdsmöbler som man själv ställer ut ska ställas in på kvällen. Följs inte detta tas möblerna till pannhuset och ni får hämta tillbaka dem där.

Angående gästparkering så blir det P-skiva 4 timmar som Q-park kommer att sköta. Det kommer delas ut tillfälligt p-tillstånd för gäster som ska stå en längre tid. Mer information om detta kommer.

Vi önskar Er alla en skön sommar!

Styrelsen