Kallelse till årsstämma 2012

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 3 maj 2012.

Tid: kl 18:30
Lokal: Gylleskolans matsal

Pontus Wikner kommer liksom föregående år att vara ordförande under årsstämman.

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Godkännande av dagordningen.
 3. Val av stämmoordförande.
 4. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare.
 5. Val av två justeringsmän tillika rösträknare.
 6. Fråga om stämman blivit i stadgeenlig ordning utlyst.
 7. Fastställande av röstlängd.
 8. Föredragning av styrelsens årsredovisning.
 9. Föredragning av revisorns berättelse.
 10. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning.
 11. Beslut om resultatdisposition.
 12. Frågan om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna.
 13. Beslut om arvoden åt styrelseledamöter och revisorer för nästkommande verksamhetsår.
 14. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 15. Val av revisorer och revisorssuppleant.
 16. Val av valberedning.
 17. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmält ärende.
 18. Avslutande.

Enligt paragraf 28 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 32 i stadgarna.

Örjansgårdens nya webb lanserad

För att hänga med i den snabba utvecklingen på internet har webbsidans bakomliggande system bytts ut mot blogg- och publiceringssystemet WordPress. I och med bytet blir det lättare att uppdatera sidan med nytt innehåll och nya funktioner. Designen och innehållet från den gamla sidan har bevarats så långt det har varit möjligt även om det förekommer små skillnader.

Nyheter inkluderar:

 • Nytt menysystem med ”drop-down”-meny
 • Bloggliknande startsida med nyheter
 • Sökfunktion
 • Ny kalender
 • Möjlighet att förstora bilder

I övrigt bygger sidan på moderna webbtekniker som HTML5 och CSS3. Detta innebär att vissa funktioner och grafiska detaljer inte syns i äldre webbläsare. Innehållet är dock detsamma oavsett vilken webbläsare man använder. För att uppleva sidan på bästa sätt rekommenderar vi ändå att man uppgraderar sina webbläsare till den senaste versionen. Det är även bra i ett säkerhetsperspektiv att alltid hålla sin webbläsare uppdaterad.

Om du har förslag på förbättringar eller vill rapportera något fel på sidan kan detta enklast göras via e-post till Örjansgården eller till Örjansgårdens webbmaster.

Stort tack

Ett stort tack till alla er som var med och gjorde ett bra jobb på städdagen.

Vi ses på höstdagen igen.

Med vänliga hälsningar

Styrelsen
Brf Örjansgården

Information inför sommaren

Det blir tyvärr ingen gårdsfest i år p.g.a. alla markarbeten.

På grund av brandrisk så måste det städas och röjas under trappor och i f.d. soprum. Dessa områden är ej förråd. Endast barnvagnar och rullatorer får ställas i trapphusen.

Trädgårdsmöbler som man själv ställer ut ska ställas in på kvällen. Följs inte detta tas möblerna till pannhuset och ni får hämta tillbaka dem där.

Angående gästparkering så blir det P-skiva 4 timmar som Q-park kommer att sköta. Det kommer delas ut tillfälligt p-tillstånd för gäster som ska stå en längre tid. Mer information om detta kommer.

Vi önskar Er alla en skön sommar!

Styrelsen

Hyreshöjning och ny försäkring för områdets medlemmar

Från och med den 1 januari 2011 höjs hyresavgiften för föreningens medlemmar med 10 kr per månad. Detta till följd av att Örjansgården har skaffat en extra bostadsrättsförsäkring för samtliga lägenheter i området.

Denna nya försäkring täcker det som det extra bostadsrättstillägget på hemförsäkringen gör. Därmed kan medlemmarna avsäga sig detta tillägg på sina egna hemförsäkringar.

Notera dock att man fortfarande måste ha en hemförsäkring och att det endast är bostadsrättstillägget som kan sägas upp.

Försäkringen är tecknad hos Dalarnas Försäkringsbolag och de specifika detaljerna kan läsas i det bifogade dokumentet nedan.

Beskrivning av bostadsrättsförsäkring

Information om parkering/garage

På begäran så har hemsidan uppdaterats med mer detaljerad information om hur man går till väga för att ställa sig i kö till motorvärmarplatser och garage.

Kölistorna till motorvärmarplatserna och garage administreras av vicevärden. Vill man ställa sig i kö till någon av dessa två alternativ görs detta lättast genom att kontakta vicevärden via telefon eller e-post.

Kontaktinformation finns under menyalternativet Kontakt ovan.

Denna och ytterligare information finns även under menyn Information -> Parkering/Garage.

Kallelse till årsstämma 2010

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Örjansgården kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 6 maj 2010.

Tid: kl 19:00
Lokal: Gylleskolans matsal

Ärenden:

 1. Upprättande av förteckning över närvarande medlemmar.
 2. Val av ordförande vid stämman.
 3. Val av sekreterare vid stämman.
 4. Val av justeringsmän.
 5. Fråga om kallelse till stämman behörigen skett.
 6. Föredragning av styrelsens förvaltningsberättelse.
 7. Föredragning av revisorernas berättelse.
 8. Fastställande av balansräkningen.
 9. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.
 10. Fråga om disposition av årets överskott.
 11. Fråga om arvoden för löpande året.
 12. Fastställande av inkomst- och utgiftsstat.
 13. Val av styrelseledamöter och suppleanter.
 14. Val av revisor och suppleant.
 15. Val av valberedning.
 16. Eventuella övriga frågor.

Enligt paragraf 18 i stadgarna skall medlem, som önskar visst ärende behandlat på ordinarie föreningsstämma, skriftligen anmäla detta hos styrelsen minst sju dagar före stämmans hållande.
Anmälan skall ske till styrelsen för Brf Örjansgården, Sockenvägen 144, 784 60 Borlänge.
Angående rösträtt hänvisas till paragraf 21 i stadgarna.